Lepakkoselvitykset

BatHouse tekee maankäytön suunnittelun tarpeisiin lepakkoselvityksiä, jotka ovat usein osa laajempia luontoselvityksiä.  Kaavoituksen ja suurten rakennus-hankkeiden suunnittelun pohjaksi tarvitaan tietoa alueen luonnosta. Samoin esimerkiksi YVA-menettelyn, ympäristölupien myöntämisen sekä ympäristön hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisen taustalle vaaditaan luontotietoa. Esimerkiksi kunnat voivat myös teettää koko alueellaan erillisen lepakkoselvityksen kaavoituksen taustatiedoksi.

 

Lepakkoselvityksen tavoitteena on useimmiten saada tietoa alueen lepakko-lajistosta, tärkeistä saalistusalueista,  siirtymäreiteistä ja mahdollisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Selvitys koostuu taustamateriaalin tarkastelusta, uusien tietojen keräämisestä maastossa sekä raportoinnista. Sopivat menetelmät valitaan tapauskohtaisesti, riippuen selvityksen tavoitteista.

 

Esitietoja lepakoiden esiintymisestä on yleensä niukasti, joten maastotöiden osuus on tärkeä. Niissä käytetään useimmiten ultraääni-ilmaisinta, eli lepakkodetektoria, joka muuntaa lepakoiden päästämät korkeataajuiset äänet ihmiskorvin kuultaviksi. Maastotyöt tehdään pääosin öisin, jolloin lepakot ovat aktiivisia. Raportti sisältää taustatietojen erittelyn, käytettyjen menetelmien kuvauksen, tulosten havainnollisen esittämisen (mm. taulukko- ja karttamuodossa) sekä suositusten antamisen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

 

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimat lepakkokartoitusohjeet.