Tuulivoimahankkeiden lepakkoselvitykset

Tuulivoimalahankkeiden yleistyessä niiden on havaittu joillain alueilla aiheuttavan ongelmia erityisesti muuttaville lepakoille. Tämän vuoksi suurempiin tuulivoimahankkeisiin vaaditaan tehtäväksi YVA johon voidaan sisällyttää lepakkoselvitys. Tuulivoimapuistojen lepakkoselvityksissä tavoitteena on paikallisten lepakkokantojen (alueella esiintyvät lajit, tärkeät saalistusalueet ja siirtymäreitit) sekä mahdollisten lepakoiden muuttoreittien selvittäminen. Lisäksi kartoitetaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tulosten avulla luodaan pohja mahdolliselle seurantaohjelmalle.

 

 

Lepakkokartoituksissa käytetään useimmiten ultraääni-ilmaisimia, eli detektoreja, jotka muuntavat lepakoiden käyttämät korkeataajuiset kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuultaviksi.  BatHousen tuulivoimaselvityksissä käytetään kahdentyyppisiä lepakkodetektoreja, joiden avulla saadaan toisiaan täydentävää tietoa. Kartoituskierroksilla kuljetaan tiettyä reittiä selvitysalueella, ja lepakoita havainnoidaan detektorin avulla. Lisäksi maastoon jätetään passiiviseurantadetektoreja, jotka keräävät pidempiaikaista tietoa lepakoiden aktiivisuudesta tietyllä suppeammalla alueella.  Passiiviseurantadetektorit sopivat erityisen hyvin muuttavien lepakoiden havainnointiin.